การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ตัวชี้วัดแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดให้คณะ/ส่วนงาน คณะอักษรศาสตร์ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565


11 Dec 2021 0