อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1647/2557 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 40/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะ ปฏิบัติราชการแทนคณบดี


11 Dec 2021 0