นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) แผนอัตรากำลังคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (62 – 66) http://www.president.su.ac.th/personnel/index.php/2015-02-11-07-19-06/2015-02-12-07-37-27.html


11 Dec 2021 0