Author: arts

โครงสร้าง

แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะอักษรศาสตร์ แผนผังแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน


11 Dec 2021 0

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


11 Dec 2021 0

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1647/2557 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่งคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 40/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะ ปฏิบัติราชการแทนคณบดี


11 Dec 2021 0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 2563 – 2566


11 Dec 2021 0

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา


11 Dec 2021 0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระเบียบและหลักเกณฑ์บุคลากร คณะอักษรศาสตร์


11 Dec 2021 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสำคัญ


11 Dec 2021 0

Q&A

กล่องข้อความ Messenger ผ่านเฟสบุ๊ก ที่ https://www.facebook.com/arts.su อีเมล์ arts@su.ac.th


11 Dec 2021 0

Social Network

Website Facebook Instagram


11 Dec 2021 0

แผนดำเนินงานประจำปี

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้รับถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ยังไม่ถึงรอบระยะเวลารายงานผลการดำเนินงาน


11 Dec 2021 0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีบริหาร เรื่อง การจขัดทำข้อมูลภาระงานอาจารย์ (work load) ระบบบริหารและจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการคำร้องแก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0

ข้อมูลและเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการใช้รถยนต์คณะอักษรศาสตร์


11 Dec 2021 0

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

รายงานผลประเมินความพึงพอใจประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ.2564)


11 Dec 2021 0

E-service

E-service


11 Dec 2021 0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


11 Dec 2021 0

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


11 Dec 2021 0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุมหาวิทยาลัยศิลปากร แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอักษรศาสตร์


11 Dec 2021 0

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์


11 Dec 2021 0