แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

11 Dec 2021 10. แผนดำเนินงานประจำปี 0

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้รับถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผนฯ ระดับมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565