คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีบริหาร เรื่อง การจขัดทำข้อมูลภาระงานอาจารย์ (work load) ระบบบริหารและจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0