คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

11 Dec 2021 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0

คู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีบริหาร เรื่อง การจขัดทำข้อมูลภาระงานอาจารย์ (work load) ระบบบริหารและจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร