แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

11 Dec 2021 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 0

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดให้คณะ/ส่วนงาน